Sökning: "Linda Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 210 uppsatser innehållade orden Linda Andersson.

 1. 1. Har supplementering av vitamin D effekt på depression hos vuxna? En systematisk litteraturöversikt av randomiserade, placebo-kontrollerade studier

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Linda Andersson; Gabrielle Winther; Therese Alm; [2021-08-09]
  Nyckelord :Kalcitriol; vitamin D; depression; supplementering; Calcitriol; supplementation;

  Sammanfattning : AbstractTitle: Does the supplementation of vitamin D in adults have an effect on depression?- A systematic review of randomized, placebo-controlled trialsAuthor: Linda Andersson, Gabrielle Winther, Therese AlmSupervisor: Linnea BärebringExaminer: Anna WinkvistProgramme: Programme in dietetics, 180/240 ECTSType of paper: Bachelor´s thesis in clinical nutrition, 15 higher education creditsDate: 2021-03-31Background: Depression is one of our greatest endemic diseases and affects people of all ages. With more than 264 million people affected in the world, depression is one of the most common causes of illness, loss of productivity, and incapacity for work. LÄS MER

 2. 2. Gamla hundar kan lära barn att sitta : En kvantitativ och kvalitativ analys av hur levande djur i förskolans verksamhet motiveras och organiseras

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Felicia Andersson; Linda Lindgren; [2021]
  Nyckelord :Didaktik; Förskola; Enkät; Tematisk textanalys; Posthumanism; Djur.; Dyr; Barnehage;

  Sammanfattning : Djur som kunskapsområde har en plats i förskolan och uppmärksammas i förskolans läroplan; varje barn ska ges förutsättning att utveckla kunskaper om djur och natur. Syftet med vår studie var att öka kunskapen om hur förskolans pedagoger motiverar inkludering av levande djur i förskolans verksamhet och i den didaktiska planeringen. LÄS MER

 3. 3. Att vårda vid livets slut : En allmän litteraturöversikt om sjuksköterskans upplevelse av att vårda i livets slutskede på sjukhus

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap; Högskolan Kristianstad/Avdelningen för folkhälsovetenskap

  Författare :Ellen Andersson; Linda Denckert; [2021]
  Nyckelord :Sjuksköterska; livets slutskede; palliativ omvårdnad; upplevelse; sjukhus;

  Sammanfattning : Bakgrund: Inledningsvis beskrivs den palliativa vårdens historia och dess utveckling sedan 1900-talet. Palliativ vård utgår ifrån fyra hörnstenar som är symtomlindring, samarbete, kommunikation och relation samt stöd till närstående. LÄS MER

 4. 4. Kopplingen mellan resiliens och stress : En undersökning på första- och andraårsstudenter under distansundervisning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Linda Andersson; Beatriz Lundahl; [2021]
  Nyckelord :Resilience; stress; distance studies; Sweden; students; Resiliens; stress; distansundervisning; Sverige; studenter;

  Sammanfattning : The aim of this study was to examine if a student's experience as a student or lack thereof, have an effect on their resilience level. Furthermore if students resilience level affect their stress level while undergoing distance learning. LÄS MER

 5. 5. Kvinnors upplevelser av hur smärta vid sjukdomen endometrios inverkar i det vardagliga livet : En allmän litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Veronika Gustafsson; Linda Andersson; [2021]
  Nyckelord :Endometrios; smärta; upplevelse och vardagligt liv;

  Sammanfattning : Bakgrund: Cirka 250 000 kvinnor lever med sjukdomen endometrios i Sverige. Sjukdomen är kronisk och är i ständig förändring. Sjukdomen kan antas leda till att menstruationsblod och livmoderslemhinna läcker ut via äggledarna och får fäste i omkringliggande organ. LÄS MER