Sökning: "Linda Andreasson"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Linda Andreasson.

 1. 1. ORD, MENING OCH MAKT. En kritisk analys av barnavårdsutredningar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Linda Andreasson; Emmy Sjöberg; [2020-01-21]
  Nyckelord :Tvångsvård; barnavårdsutredningar; kritisk diskursanalys; diskurs; makt;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka på vilket sätt socialsekreterare genom det skriftliga språket använder argumentation för att övertyga läsarna och rättfärdiga sina beslut i utredningar enligt lagen om särskilda bestämmelser om vård av unga, 2§. I undersökningen använder vi en kvalitativ textanalys med inspiration från Norman Faircloughs kritiska diskursanalys. LÄS MER

 2. 2. ”De springer till kaffet” : en studie om barns upplevelser av stress i förskolan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Linda Andreasson; Ida Christerson; [2017]
  Nyckelord :Barn; stress; förskola; coping; KASAM;

  Sammanfattning : Med anledning av publicerade rapporter, studier och tidningsartiklar om ökad stress på förskolan, hos såväl barn som pedagoger, riktar denna studie sitt fokus mot barns upplevelse av stress på förskolan. Syftet med studien är att undersöka om barnen upplever stress på förskolan, hur de i så fall beskriver denna, hur de hanterar den uppkomna stressen och vad som påverkar deras upplevelser. LÄS MER

 3. 3. Naturkunskap i förskolan : En undersökning om hur pedagogerna utnyttjar skogen för att väcka barnens intresse för natur

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet

  Författare :Linda Andreasson; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Utvecklingen av gymnasiets matematik. En jämförande diskursanalys av ämnes- och kursplaner kopplat till elever i behov av särskilt stöd

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Linda Bäckdahl Forslund; [2011-09-23]
  Nyckelord :matematik; styrdokument; diskursanalys; specialpedagogik;

  Sammanfattning : Syfte: Denna studie syftar till att undersöka huruvida de nya styrdokumenten för matematik 2011 tillhör en annan diskurs än styrdokumenten från 2000. Av intresse är hur identifierade diskurser i kombination med eventuell innehållsmässig utveckling i de kursspecifika delarna av styrdokumenten kan komma att påverka matematikundervisningen och, i förlängningen, måluppfyllelsen för elever i behov av särskilt stöd. LÄS MER

 5. 5. Varumärket i kommunen. Ett uttryck för differentiering eller identifikation?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Ester Fardell; Kia Andreasson; Linda Jensen; [2011-09-15]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Titel:Skicka vidare – ungdomars val av kommunikationskanaler för att få information omfritidsaktiviteterFörfattare:Johanna FasthUppdragsgivare:Göteborgs stad Centrum, enheten FritidKurs:Examensarbete i Medie- och kommunikationsvetenskapVid institutionen för journalistik, medier och kommunikationTermin:Vårterminen 2011Handledare:Annika BergströmSidantal:39 sidor, 15 824 ordSyfte:Att undersöka vilka kommunikationskanaler ungdomar använder sig av och efterfrågar för attfå information om fritidsaktiviteter i Göteborgs centrum.Metod och material:Kvalitativa gruppintervjuer i form av fokusgrupper med totalt nio ungdomar i årskurs 9. LÄS MER