Sökning: "Linda Bergh"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Linda Bergh.

 1. 1. Genusstereotyper i reklam : En kvalitativ undersökning av könsstereotyper i reklam.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Media- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Linda Bergh; [2018]
  Nyckelord :GENDER STEREOTYPES; ADVERTISMENT; SOCIAL CONSTRUCTION; GENDER; GENDER MARKERS; GENUSSTEREOTYPER; KÖNSSTEREOTYPER; REKLAM; SOCIALKONSTRUKTIONISM; GENUS; KÖNSMARKÖRER;

  Sammanfattning : I min kvalitativa studie har jag genom textanalyser, intervjuer och receptionsanalys undersökt hur kvinnor och män framställs i reklam. Genom att göra denna triangulering har jag kunnat belysa forskningsfrågorna från olika håll och därför fått en tydligare helhetsbild. LÄS MER

 2. 2. “Man ger ju inte pengar till någon för att vara snäll.” : En kvalitativ studie om företag ser effekter av sin sponsring till idrottsorganisationer

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Linda Bergh; Sara Söderström; [2016]
  Nyckelord :Sponsorship; Marketing; Impact of Sponsorship; Sport Sponsorship; Sport Organization.; Sponsring; Idrottssponsring; Marknadsföring; Effekter av sponsring; Idrottsorganisationer.;

  Sammanfattning : Sport has a unique ability to convey different values. With a set of values that convey joy and fellowship, democracy and participation, the right to be with, and fair play, it is no wonder that the sport now has a major impact on society. Sports organizations has become an attractive platform for companies to establish their marketing strategies. LÄS MER

 3. 3. Ska vi inte ta och utrota hemlösheten? En studie om policyentreprenörers betydelse vid lanseringen av en ny policy

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Linda Bergh; Lina Fors; [2012]
  Nyckelord :Bostad först; hemlös; Housing First; samhällsentreprenör; sociala innovationer; spårbundenhet; policyentreprenör; översättning;

  Sammanfattning : The number of people that are categorized as being homeless in the Swedish society are increasing. This might be an indication that the methods being used today shows not to be working efficient enough. LÄS MER

 4. 4. Förutsättningar för att bedriva diabetesvård i Tanzania. : En kvalitativ intervjustudie.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Ämnesavdelningen för vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Ämnesavdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Linda Näslund; Kristina Bergh; [2009]
  Nyckelord :diabetes mellitus; omvårdnad; afrika;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att beskriva vilken uppfattning sjuksköterskor i Tanzania har om förutsättningarna för att bedriva diabetesvård. Studien genomfördes som en beskrivande kvalitativ intervjustudie. Ett icke-slumpmässigt strategiskt urval gjordes och fem sjuksköterskor deltog. LÄS MER

 5. 5. Interaktiv/datorbaserad språkutbildning: en bedömningutifrån teorier om språkinlärning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Emeli Bergh; Linda Magnusson; [2000]
  Nyckelord :Pedagogy and didactics; Pedagogik; didaktik; Social Sciences;

  Sammanfattning : Som svar på behovet av flexibla utbildningar och i takt med den tekniska utvecklingen har interaktiva d.v.s. datorbaserade utbildningar uppkommit inom flertalet ämnen så också i språk. LÄS MER