Sökning: "Linda Bergqvist"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Linda Bergqvist.

 1. 1. ”Man vet aldrig när det går riktigt illa” : Sjuksköterskors upplevelser av utsatthet i hemsjukvården

  Magister-uppsats,

  Författare :Linda Bergqvist; Sara Nyman; [2019]
  Nyckelord :Lone working; Nursing; Safety; Threats; Violence; Ensamarbete; Hot; Omvårdnad; Säker vård; Våld;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vårdpersonal är på många sätt utsatta i sitt arbete. Sjuksköterskor i hemsjukvården arbetar ofta ensamma och i patienters egna hem och är därmed särskilt utsatta. Hot och våld är vanligt förekommande men utsattheten kan också vara till exempel att ha ensamt omvårdnadsansvar eller att möta oberäkneliga patienter. LÄS MER

 2. 2. " En kvinna för sig..." : Barnmorskors erfarenheter av handläggning under nedträngningsfasen

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Linda Graae; Malin Bergqvist; [2018]
  Nyckelord :Barnmorska; handlägga; förstföderska; förlossning; nedträngningsfas;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: Förlossningens utdrivningsskede delas in i två olika faser, nedträngningsfas och utdrivningsfas. Barnmorskor handlägger förlossningen olika både internationellt och nationellt eftersom det saknas definition av nedträngningsfasen. LÄS MER

 3. 3. Organizational commitment och Role stressors – En fallstudie på ett expanderande IT-företag.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Johanna Herrlander; Linda Bergqvist; [2014]
  Nyckelord :role overload; role conflict; role ambiguity; role stressors; organizational commitment; turnover intentions.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka det organisatoriska engagemanget i form av organizational commitment på ett företag som kan ses som typiskt när det gäller att ställa stora krav på den anställda. Vidare var syftet även att analysera relationen mellan organizational commitment och role stressors samt att ringa in de faktorer som företagets anställda upplever som stressande i sitt vardagliga arbete. LÄS MER

 4. 4. Kommunicera värderingarna och värdera kommunikationen

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet; Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet

  Författare :Caroline Bergqvist; Linda Arvidsson; [2008]
  Nyckelord :organisationsvärderingar; organisationskultur; kommunikation; franchissystem; franchisetagare; butikschefer;

  Sammanfattning : Organisationskultur har länge varit föremål för en mängd studier då den anses ha en stor påverkan på organisationerna. En organisations värderingar är en del av dess kultur och värderingarna sägs ha många positiva effekter på organisationen. LÄS MER

 5. 5. Hinder vid kunskapsöverföring - så kan organisationsstrukturen påverka

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Linda Andersson; Cecilia Bergqvist; [2007]
  Nyckelord :kunskapsöverföring; organisationsstruktur; omorganisation;

  Sammanfattning : .... LÄS MER