Sökning: "Linda Bergström"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade orden Linda Bergström.

 1. 1. "Det har varit en tråkigare säsong" : Elitidrottares upplevelser av förändring i motivation under våren och sommaren 2020 med Covid-19 pandemin

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Psykologi

  Författare :Linda Bergström; [2020]
  Nyckelord :Motivation; elite sports; Self-determination theory; COVID-19 pandemic; Motivation; elitidrott; Self-determination theory; Covid-19 pandemin;

  Sammanfattning : Inom elitidrott beskrivs motivation som något essentiellt för att idrottare ska orka träna och göra det som krävs för att försöka bli bäst i världen. Motivation kan undersökas med hjälp av Self-determination theory där tre grundbehov: autonomi, tillhörighet och kompetens, måste vara uppfyllda för att en inre självbestämmande motivation ska kunna uppnås. LÄS MER

 2. 2. Hinder och möjlighet för förbättrad egenvård av lymfödem : En kvalitativ studie om patienternas behov och deras förbättringsförslag.

  Master-uppsats, Jönköping University/HHJ. Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd

  Författare :Linda Bergström; [2020]
  Nyckelord :Lymphatic Therapist; Co-design; Servicedesign; Patient experience; Quality improvement; Improvement science; Lymfterapeut; Co-design; Hälsorelaterad livskvalitet; Tjänstedesign; Patienterfarenheter; Kvalitetsförbättring; Förbättringsvetenskap;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: Lymfödem är en kronisk symtomdiagnos som kräver livslång behandling där egenvård är en viktig del. Bristande egenvård leder till försämrat lymfödem och större benägenhet för erysipelasinfektioner. Problemet är att patienterna känner sig osäkra på egenvård av lymfödem och tvivlar på dess effekt. LÄS MER

 3. 3. Produktutveckling av sitski : En uppdaterad modell för längdskidåkning på elitnivå

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för kvalitets- och maskinteknik; Mittuniversitetet/Avdelningen för kvalitets- och maskinteknik

  Författare :Anna Charlotta Bergström; Linda Jacobsson; [2020]
  Nyckelord :Sit-ski; Nordic sit-ski; Cross-country sit-ski; Parasport; Product development; Sitski; Nordic sitski; Cross-country sitski; Parasport; Produktutveckling;

  Sammanfattning : Att utöva fysiska aktiviteter ska vara möjligt för alla.Genom parasporten, som är sporter anpassade förpersoner med olika funktionsnedsättningar, görs dettamöjligt för alla, oavsett vilka fysiska förutsättningar manhar. Cross-country sitskiing är en gren inom parasportensom växer mer och mer i antalet utövare. LÄS MER

 4. 4. Information, delaktighet och tid : En kvalitativ studie av ledarskapets villkor vid förändring och omställning

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Linda Bergström; [2019]
  Nyckelord :Terms; change; conversion; resistance; leader; manager; participation; Villkor; förändring; omställning; motstånd; ledare; chef; delaktighet;

  Sammanfattning : Vårdens specifika förutsättningar medför tre viktiga faktorer som ledarskapet måste hantera; att leda i komplexitet, att leda andra ledare från olika professioner samt att leda i och för förändring och förbättring. Förändring kan leda till oro och motstånd på arbetsplatser därav blir ofta chefens roll att hantera både oro och motstånd som kan komma vid förändringar. LÄS MER

 5. 5. Anestesi- och intensivvårdssjuksköterskors erfarenhet av att perioperativt vårda patienter med långvarig smärta : En kvalitativ intervjustudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Pernilla Bergström; Linda Öberg; [2019]
  Nyckelord :nurse anesthetists; experience; critical care nurse; persistent pain; long lasting pain; postoperative care.; anestesisjuksköterska; erfarenhet; intensivvårdssjuksköterska; kronisk smärta; långvarig smärta; postoperativ vård;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: Patienter med långvarig smärta är i behov av en strukturerad behandling. Studier visar på otillräcklig postoperativ smärtbehandling. Syfte: Att beskriva anestesi- och intensivvårdssjuksköterskors erfarenhet av att perioperativt vårda patienter med långvarig smärta. LÄS MER