Sökning: "Linda Bergström"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden Linda Bergström.

 1. 1. Information, delaktighet och tid : En kvalitativ studie av ledarskapets villkor vid förändring och omställning

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Linda Bergström; [2019]
  Nyckelord :Terms; change; conversion; resistance; leader; manager; participation; Villkor; förändring; omställning; motstånd; ledare; chef; delaktighet;

  Sammanfattning : Vårdens specifika förutsättningar medför tre viktiga faktorer som ledarskapet måste hantera; att leda i komplexitet, att leda andra ledare från olika professioner samt att leda i och för förändring och förbättring. Förändring kan leda till oro och motstånd på arbetsplatser därav blir ofta chefens roll att hantera både oro och motstånd som kan komma vid förändringar. LÄS MER

 2. 2. Anestesi- och intensivvårdssjuksköterskors erfarenhet av att perioperativt vårda patienter med långvarig smärta : En kvalitativ intervjustudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Pernilla Bergström; Linda Öberg; [2019]
  Nyckelord :nurse anesthetists; experience; critical care nurse; persistent pain; long lasting pain; postoperative care.; anestesisjuksköterska; erfarenhet; intensivvårdssjuksköterska; kronisk smärta; långvarig smärta; postoperativ vård;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: Patienter med långvarig smärta är i behov av en strukturerad behandling. Studier visar på otillräcklig postoperativ smärtbehandling. Syfte: Att beskriva anestesi- och intensivvårdssjuksköterskors erfarenhet av att perioperativt vårda patienter med långvarig smärta. LÄS MER

 3. 3. Value stream mapping at SAAB Aeronautics

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Linda Bergström; Johanna Säreborn; [2017]
  Nyckelord :Saab Aeronautics; Servistik; materialförsörjning; interntransporter; flödeskartläggning; taktökning; linjeflöde.;

  Sammanfattning : Detta examensarbete handlar om att skapa en flödeskartläggning samt utvärdera materialförsörjningen mellan Saab Aeronautics och deras tredjepartslogistiker Servistik. Servistik försörjer Saabs produktion med material och dylikt med hjälp av det s.k. linjeflödet på vilket transporterna sker. LÄS MER

 4. 4. Föräldrars erfarenheter av stöd från sjukvårdspersonal när deras barn diagnostiserats med Downs syndrom under det första levnadsåret : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Medicin- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Medicin- och vårdvetenskap

  Författare :Charlotta Bergström; Linda Englin; [2016]
  Nyckelord :Down syndrome; parents; support; Downs syndrom; föräldrar; stöd;

  Sammanfattning : Background: Down syndrome (DS) is the most common cause of intellectual disability in children. The child has an extra chromosome in the 21st chromosome pair. It is important that the nurse is comfortable within their own field of knowledge in order to give every individual the specific care they need. LÄS MER

 5. 5. Den nyanserade bilden av barnet : -En studie av samtalsmallar inför utvecklingssamtal på förskolan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Emily Comeau Hellsing; Linda Hjort; [2016]
  Nyckelord :assessment; teachers s perspectives on children; templates for parent-teacher conferences; content analysis; code scheme; ; Förskola; utvecklingssamtal; samtalsmallar; innehållsanalys; kodschema; bedömning; ;

  Sammanfattning : Målet med studien är att förstå hur och vad som beskrivs och bedöms genom de samtalsmallar som används inför utvecklingssamtal på förskolan. Det är en kvalitativ studie baserad på innehållsanalys av insamlade dokument. Innehållsanalysen utfördes genom kodscheman som tas upp av Bergström och Boréus (2008). LÄS MER