Sökning: "Linda Bokinge"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Linda Bokinge.

  1. 1. Utveckling av kompetens vid utbrändhet

    Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete

    Författare :Linda Bokinge; Joakim Andersson; [2008]
    Nyckelord :Burnout; competence; development; rehabilitation; recruitment; Utbrändhet; utmattningssyndrom; kompetens; utveckling; rehabilitering; rekrytering;

    Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka om människor som genomgått en utbrändhetsprocess upplever att de under denna tid utvecklats på ett sätt relevant för deras arbetsliv, och sedan med hjälp av teori undersöka om resultatet av denna utveckling kan anses utgöra kompetens. Genom intervjuer med fem personer som efter en tids sjukskrivning för utbrändhet nu själva upplever att de återhämtat sig, framkom att de fått en ny erfarenhet som gett dem insikt i stressproblematik, samhällets regelsystem och rehabiliteringsåtgärder. LÄS MER