Sökning: "Linda Borell"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Linda Borell.

  1. 1. Arbetslivets digitalisering : Motverkar eller framkallar IKT stress?

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

    Författare :Josefin Brorhed; Linda Borell; [2017]
    Nyckelord :Information and communication technology ICT ; accessibility; stress; borderless work; home care; Informations- och kommunikationsteknik IKT ; tillgänglighet; stress; gränslöst arbete; hemtjänst;

    Sammanfattning : Digitaliseringen av arbetslivet har bidragit med mycket positivt för både organisation, individ och tredje part men samtidigt ökar ohälsan i arbetslivet och det har hittills gjorts lite för att förstå digitaliseringens påverkan på arbetstagares välmående. Syftet med denna studie är att öka förståelsen för om och i så fall hur den ökade tillgängligheten för information och kommunikation genom informations- och kommunikationsteknik (IKT) kan framkalla eller motverka känslan av stress hos arbetstagare. LÄS MER