Sökning: "Linda Borgstedt"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Linda Borgstedt.

  1. 1. Nyanländas etablering på den svenska arbetsmarknaden : En kvalitativ studie utifrån ett handläggarperspektiv

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

    Författare :Haris Aljicevic; Linda Borgstedt; [2021]
    Nyckelord :Social work; newly arrived; immigrant; establishment; labor market; work; socialt arbete; nyanlända; invandrare; etablering; arbetsmarknad; arbete;

    Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate from an administrator perspective how authorities integrate newly arrived to the Swedish labor market. The results are analyzed and understood by two theories, theory about Intersectionality and Goodman theory. LÄS MER