Sökning: "Linda Born"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade orden Linda Born.

 1. 1. Skolsköterskors upplevelser av hälsofrämjande arbete med nyanlända elever

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Linda Olofsson; Pia Tallving; [2020]
  Nyckelord :Experiences; health dialogue; health promotion work; newly arrived foreign students; school nurses; Hälsofrämjande arbete; hälsosamtal; nyanlända elever; skolsköterskor; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Antalet nyanlända barn och ungdomar har stadigt ökat i Sverige under åren 2000 till 2015 och har därefter minskat. Även om antalet nyanlända har minskat har de inte haft och har inte tillgång till hälso- och sjukvård i samma utsträckning som svenskfödda barn och ungdomar. LÄS MER

 2. 2. Born for love : En litteraturstudie om Kambodjas arbete för att motverka trafficking

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Socialt arbete; Högskolan i Gävle/Socialt arbete

  Författare :Linda Hallgren; Emma Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Cambodia; trafficking; systems-theoretical perspective; empowerment; social work; Kambodja; trafficking; systemteoretiskt perspektiv; empowerment; socialt arbete;

  Sammanfattning : Today Cambodia is one of the world’s poorest countries, and one where trafficking commonly occurs. The purpose of this study was to investigate what social work counteracting trafficking in Cambodia can look like, being a country with different prerequisites to those that can be found in Sweden. LÄS MER

 3. 3. Gestationsdiabetes mellitus : En journalgranskningsstudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Linda Block; Jenny Johansson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Gestationsdiabetes mellitus, GDM, är ett tillstånd som diagnostiseras hos gravida kvinnor med förhöjda glukosnivåer utan tidigare känd hyperglykemi. I Sverige drabbas ca 1–2 procent av GDM, i världen upp till 14 procent. Den globala ökningen av fetma tros vara en starkt bidragande orsak till att GDM ökar. LÄS MER

 4. 4. Ungdomars engagemang - en framtidsfråga : - En kvantitativ studie som undersöker vilka faktorer som påverkar ungas engagemang till framtida och nutida studier och ungas attityd till framtiden.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Linda Sageland; Angelica Berg; [2019]
  Nyckelord :Upper secondary school; future; youth; social work; attitude; Gymnasieskola; Framtid; Ungdomar; Socialt arbete; attityd;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka det engagemang som gymnasie- och språkintroduktionselever i Halmstad kommun har till sina nutida och framtida studier. Utifrån våra frågeställningar om engagemangets betydelse i relation till bakgrundsvariabler, det stöd som ges av vuxna och kompisar, elevens vilja till att studera vidare. LÄS MER

 5. 5. Invandrares erfarenheter av hälso- och sjukvården i Sverige : En litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Victoria Hedman; Linda Lundkvist; [2018]
  Nyckelord :Communication; cultural competence; experiences; immigrants; swedish healthcare; Erfarenheter; invandrare; kommunikation; kulturell kompetens; svensk hälso- och sjukvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: År 2017 var nästan 1,9 miljoner av Sveriges befolkning födda utomlands. För patienter med språksvårigheter och som vårdas inom den svenska hälso- och sjukvården finns säkerhetsrisker, vilket kan hota patientsäkerheten och då är kommunikationen av stor vikt. LÄS MER