Sökning: "Linda Burefors"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Linda Burefors.

  1. 1. Blivande pappor. Upplevelser under graviditeten och behov i mötet med barnmorskan

    Kandidat-uppsats,

    Författare :Linda Burefors; [2013-06-11]
    Nyckelord :pappor; upplevelser; graviditet; behov; barnmorska; litteraturöversikt;

    Sammanfattning : Att bli pappa är en av de största förändringarna en man kan uppleva i sitt liv. Sedan flera år till-baka har den svenska mödrahälsovården arbetat aktivt för att involvera blivande pappor tidigt i kvinnors graviditet. Även internationellt ses en trend att medvetet stödja blivande och nyblivna fäder. LÄS MER