Sökning: "Linda Carlbom"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Linda Carlbom.

  1. 1. Den reviderade läroplanen ska genomsyra vardagen på förskolan. En studie utifrån verksamma förskollärares syn på Lpfö98 reviderad 2010

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Pedagogik; Högskolan i Borås/Institutionen för Pedagogik

    Författare :Louise Bergendahl; Linda Carlbom; [2011]
    Nyckelord :implementering; lpfö98; lpfö98 reviderad; förskollärare; förskola;

    Sammanfattning : BakgrundHär presenteras en kort sammanfattning om förskolans framväxt. Vidare presenteras förskolans första läroplan Lpfö98 (1998) för att sedan beskriva bakgrundsfakta kring den omarbetning som gjorts och som bidragit till att förskolan den 1 juli 2011 får en reviderad läroplan. LÄS MER