Sökning: "Linda Dernbrant Anna Danielsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Linda Dernbrant Anna Danielsson.

  1. 1. Hela kroppen behövs

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Högskolan i Halmstad

    Författare :Linda Dernbrant Anna Danielsson; []
    Nyckelord :Fysisk aktivitet; Koncentrationsförmåga;

    Sammanfattning : AbstractSyftet med vårt examensarbete var att undersöka om pedagoger upplever att fysisk aktivitet påverkar barns koncentrationsförmåga. Detta skulle vi försöka ta reda på genom en kvantitativ enkätundersökning i en kommun i Västra Sverige. Enkätundersökningen utförde vi på 10 olika skolor i kommunen. LÄS MER