Sökning: "Linda Diamant"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Linda Diamant.

 1. 1. Digitaliserad undervisning med fokus på engelska i årskurs 7-9 : Några lärares upplevelser kring implementeringen av ett digitaliserat läromedel.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Linda Diamant; [2019]
  Nyckelord :digital dexterity; digitalisering; lärares attityd; utvecklingsarbete; digital transformation; förändringsagenter;

  Sammanfattning : Detta arbete syftar till att undersöka vilka attityder fyra engelsklärare samt en lärare i samhällsorienterande ämnen i årskurs 7-9 har till digitalisering i skolan i allmänhet och ett specifikt digitalt läromedel i synnerhet i samma kommun. Arbetet syftar även till att översiktligt redogöra för de olika roller som krävs för förändring. LÄS MER

 2. 2. På vilka grunder planerar lärare sin matematikundervisning – En studie om hur tre lärare planerar sin matematikundervisning i år 1.

  C-uppsats,

  Författare :Per Fernhall; Catharina Gustavsson; Linda Karlsson; [2011]
  Nyckelord :Matematik; Planering; Diagnostisering; Styrdokumen;

  Sammanfattning : Efter erfarenheter från vår verksamhetsförlagda utbildning har vi upptäckt attmatematikundervisningen i skolan kan se avsevärt annorlunda ut beroende på vilken skolaman undervisar på. Vi ville undersöka vilka utgångspunkter olika lärare har när de planerarsin undervisning. LÄS MER