Sökning: "Linda Engström"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade orden Linda Engström.

 1. 1. #slutakidnappavårabarn - socialtjänstens hantering av felaktig information. En kvalitativ studie om enheten för barn och unga

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Ariana Sinistaj; Linda Engström; [2023]
  Nyckelord :social media and social work; misinformation; misinformation strategies; incorrect information management; child protection services sociala medier och socialt arbete; desinformation; desinformationsstrategier; hantering av felaktig information; enheten för barn och familj; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine how social service handles incorrect information about them that is spreading on social media. This study is based on a qualitative method. In order to achieve the purpose of this work, the focus has been on the unit of child protection services and seven social workers have been interviewed. LÄS MER

 2. 2. Barnmorskors möte med psykisk ohälsa : Kvalitativ intervjustudie om identifiering av psykisk ohälsa hos gravida kvinnor

  Magister-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Mikaela Vesterlund; Linda Engström; [2023]
  Nyckelord :Kulturell känslighet; kvalitativ innehållsanalys; perinatal ohälsa; semistrukturerade intervjuer;

  Sammanfattning : Syfte: Att beskriva barnmorskors erfarenheter av att identifiera psykisk ohälsa i mötet med gravida kvinnor på barnmorskemottagning. Metod: Kvalitativ ansats applicerades genom att 11 barnmorskor på barnmorskemottagning medverkade i semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 3. 3. Ett ledarskap i tiden : rekryterares framställning av ledarskap i en nyliberal era

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Emmely Engström; Linda-Marie Byström; [2022]
  Nyckelord :Ledarskap; rekrytering; nyliberalism; socialkonstruktionism; hierarki och meritokrati;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur rekryterare konstruerar ledarskap i dagens nyliberala samhälle. Sex intervjuer genomfördes med rekryterare inom både offentlig och privat sektor. Den tematiska analysen resulterade i två huvudavsnitt: ett gott ledarskap och rekrytera på rätt grunder. LÄS MER

 4. 4. Förskollärares strategier och förståelser om barns anknytning i förskolan : En intervjustudie med sex förskollärare

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Pedagogik

  Författare :Sofia Engström; Linda Magnell; [2022]
  Nyckelord :Attachment; attachment relationships; preschool; preschool teacher; preschool teacher strategies; schooling; Anknytning; anknytningsrelationer; förskola; förskollärare; förskollärarstrategier; inskolning;

  Sammanfattning : Abstrakt Studien syftar till att undersöka vilka olika strategier sex förskollärare beskriver kan ha betydelse för att skapa en trygg anknytning mellan barnen i förskolan och pedagogerna. Den teoretiska utgångspunkten som låg till grund för studiens syfte och frågeställningar var Bowlbys (2010) anknytningsteori. LÄS MER

 5. 5. Studenters förväntningar på Learning Analytics inom akademiska utbildningar

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Linda Engström; [2021]
  Nyckelord :Learning Analytics; Learning; Higher Education; Student Expectations; Expectations; Questionnaire;

  Sammanfattning : Learning Analytics är ett forskningsområde som innefattar insamling, mätning, analysering och rapportering av “big data” om studenter i deras lärmiljö. Syftet är att förstå och optimera studenters lärande, och deras studiemiljöer. LÄS MER