Sökning: "Linda Esplana"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Linda Esplana.

  1. 1. ”Mår du bra eller dåligt?” En kvalitativ intervjustudie om barns upplevelse av att skatta sitt illamående med hjälp av det digitala verktyget PicPecc

    Magister-uppsats,

    Författare :Linda Esplana; Malin Olsson; [2021-04-23]
    Nyckelord :Barn; barncancer; barnets perspektiv; digitalt hjälpmedel; illamående; kvalitativ studie; personcentrerad vård; skattning;

    Sammanfattning : Background: Research on childhood cancer has done great progress over the last years. The result of this, has been improved treatment that is more intensive. Due to the new treatment children often experience different symptoms. The most common treatment related symptoms are nausea, fatigue, pain and hair loss. LÄS MER