Sökning: "Linda Fröling"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Linda Fröling.

  1. 1. Den (o)önskade marknadsföringen : Vill konsumenten ha en relation?

    M1-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

    Författare :Linda Fröling; [2020]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Denna rapport utgår från enkätbaserad studie gjord ur konsumentperspektiv där respondenterna utgörs av konsumenter som är medlemmar i minst en kundklubb. Enkäten har med marknadsdrivet synsätt visat vad konsumenterna subjektivt anser fungerar samt ej fungerar avseende reklamutskick från vederbörandes kundklubb. LÄS MER