Sökning: "Linda Friberg"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade orden Linda Friberg.

 1. 1. När den som älskar slår - sjuksköterskors upplevelser av att möta våldsutsatta kvinnor : En kvalitativ litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Gabriella Österlund; Linda Emmot; [2022]
  Nyckelord :Experience; knowledge; patient-meeting; person-centered care; qualitative design; Kunskap; kvalitativ design; patientmöte; personcentrerad vård; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund:  Vid majoriteten av kvinnofridsbrotten är förövaren anhörig eller bekant. Våldets konsekvenser kan orsaka både fysiska, psykiska och sociala svårigheter samt följa kvinnan under lång tid. LÄS MER

 2. 2. Att vårda vid livets slut : En allmän litteraturöversikt om sjuksköterskans upplevelse av att vårda i livets slutskede på sjukhus

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap; Högskolan Kristianstad/Avdelningen för folkhälsovetenskap

  Författare :Ellen Andersson; Linda Denckert; [2021]
  Nyckelord :Sjuksköterska; livets slutskede; palliativ omvårdnad; upplevelse; sjukhus;

  Sammanfattning : Bakgrund: Inledningsvis beskrivs den palliativa vårdens historia och dess utveckling sedan 1900-talet. Palliativ vård utgår ifrån fyra hörnstenar som är symtomlindring, samarbete, kommunikation och relation samt stöd till närstående. LÄS MER

 3. 3. Övre medelålders och äldre personers upplevelser av att leva med svårläkta bensår

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap

  Författare :Jennie Wallin; Linda Brodén; [2021]
  Nyckelord :Upplevelser; Ordinärt boende; Kvalitativ; Litteraturstudie; Svårläkta bensår; Äldre personer; Medelålders personer;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige lever cirka 50 000 personer med svårläkta bensår och risken att drabbas ökar med åldern. Sår är ett symptom och ett tecken som har en bakomliggande orsak exempelvis olika diagnoser av bensår. Oavsett vilken sårdiagnos personen har påverkar såret den person som drabbas. LÄS MER

 4. 4. Kvinnors upplevelser av hur smärta vid sjukdomen endometrios inverkar i det vardagliga livet : En allmän litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Veronika Gustafsson; Linda Andersson; [2021]
  Nyckelord :Endometrios; smärta; upplevelse och vardagligt liv;

  Sammanfattning : Bakgrund: Cirka 250 000 kvinnor lever med sjukdomen endometrios i Sverige. Sjukdomen är kronisk och är i ständig förändring. Sjukdomen kan antas leda till att menstruationsblod och livmoderslemhinna läcker ut via äggledarna och får fäste i omkringliggande organ. LÄS MER

 5. 5. Vård på lika villkor? : Patienters upplevelser av bemötande i hälso- och sjukvården baserat på könsidentitet, etnisk bakgrund och socioekonomiska positioner - En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Daniel Eklund; Linda Ölund; [2020]
  Nyckelord :Experiences; equity in healthcare; intersectionality; social discrimination; encounter; Upplevelser; jämlikhet inom hälso- och sjukvård; intersektionalitet; social diskriminering; bemötande;

  Sammanfattning : Introduktion: Forskning har visat att patienter kan uppleva diskriminerande bemötande inom vården. Några faktorer som påverkar bemötande är personers etnicitet, könsidentitet och socioekonomisk position. Diskriminering inom sjukvård kan ha allvarliga konsekvenser, och bidra till lägre förväntad livslängd. LÄS MER