Sökning: "Linda Frohm"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Linda Frohm.

  1. 1. Livets villkor : sex studier om livsvillkors påverkan på identiteten

    L2-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier; Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier; Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier; Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier; Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier; Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier

    Författare :Annie Frohm; Elinor Enarsson; Maria Berlitz; Negin Zamanzadeh; Maria Olsson; Linda Eriksson; [2006]
    Nyckelord :Livsvillkor; identitet; pensionär; pensionering; sorg; förlust; ungdomar; äldre; identitetsskapande; sexualdebut; sexualitet; moderskap; mammaroll; stamning; handikapp; missbruk;

    Sammanfattning : Antologins gemensamma tema är livsvillkor och identitetsskapande vilket kommer att belysas ur sex olika perspektiv Vi ämnar undersöka hur informanterna påverkas och förändrar sin självbild utifrån sina livsvillkor. Studierna bygger på informanternas egna upplevelser och erfarenheter av sina liv och levnadsvillkor. LÄS MER