Sökning: "Linda Godtman"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Linda Godtman.

  1. 1. OMVÅRDNAD SOM PÅVERKAR KÄNSLAN AV TRYGGHET PREHOSPITALT - En litteraturstudie

    Kandidat-uppsats,

    Författare :Linda Godtman; Emma Johansson; [2023-03-16]
    Nyckelord :Prehospital vård; personcentrerad vård; omvårdnad; trygghet; delaktighet; kommunikation; bemötande;

    Sammanfattning : Bakgrund: Tidigare forskning visar på en multidimensionell aspekt av patienters tillfredsställelse med den prehospitala vården, där en medicinsk behandling av god kvalitet inte ensamt leder till ökad tillfredsställelse. Patienten behöver involveras i sin vård, samt bli bemött på ett värdigt sätt för att bli nöjd med vården. LÄS MER