Sökning: "Linda Gustafsson"

Visar resultat 1 - 5 av 79 uppsatser innehållade orden Linda Gustafsson.

 1. 1. Vad får dem att stanna? : En kvalitativ studie om arbetsmotivation bland socialsekreterare inom missbruksenheten

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Socialt arbete; Högskolan Dalarna/Socialt arbete

  Författare :Johanna Gustafsson; Linda Qvicker; [2020]
  Nyckelord :Work motivation; job satisfaction; social work; social worker who works with addiction abuse; Arbetsmotivation; arbetstillfredsställelse; socialt arbete; socialsekreterare som arbetar med missbruksproblematik;

  Sammanfattning : Socialsekreterares arbetsmiljö är ett omtalat ämne och det föreligger en omfattande personalomsättning inom yrkesprofessionen. Syftet med denna studie var att undersöka varför socialsekreterare inom socialtjänstens missbruksenhet väljer att stanna kvar på sin arbetsplats. LÄS MER

 2. 2. Patienters upplevelser av att kommunicera med vårdpersonal i palliativ slutenvård : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Elina Gustafsson; Linda Grönlund; [2020]
  Nyckelord :Palliativ vård; kommunikation; upplevelser; litteraturstudie; kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Av de som avlider i Sverige varje år har ungefär 80 procent bedömts varit i behov av palliativ vård. Vid palliativ vård är målet att vården ska vara symtomlindrande och fokuserad på patientens livskvalitet, vården är därmed ej kurativ. LÄS MER

 3. 3. Act or interact? The perceived influence of social media on millennial prosocial behaviours

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Linda Cnattingius; Ella Wirstad Gustafsson; [2019]
  Nyckelord :social media activism; slacktivism; prosocial behaviour; moral self-licensing; media technology;

  Sammanfattning : With modern communication technology advancements, activist expression has become more common on social media platforms. Especially susceptible to these expressions is the millennial generation, whose lives are greatly permeated by media technology. LÄS MER

 4. 4. Socionomstudenters förberedelse inför yrkeslivet

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Linda Jönsson; Sandra Gustafsson; [2019]
  Nyckelord :förberedelse; kunskap; learning by doing; Malmö universitet; socionom; socionomutbildning; student;

  Sammanfattning : Detta examensarbete undersöker hur nyexaminerade socionomer upplever att utbildningen förberett dem inför yrkeslivet efter examen från Malmö universitet. I studien undersöks också hur socionomerna resonerar kring utbildningens innehåll samt utformning. LÄS MER

 5. 5. Elevers uppfattningar av specialpedagogiska insatser inom läs- och skrivinlärning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Linda Strinne; Linda Gustafsson; [2019]
  Nyckelord :Elevers uppfattningar; läs- och skrivsvårigheter; miljö; motivation; självkänsla; specialpedagogiska insatser;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att få ökad kunskap om och fördjupad förståelse av elevers uppfattningar av specialpedagogiska insatser inom läs- och skrivinlärning. Historiskt sett har det särskilda stödet till elever sett väldigt olika ut. Speciallärare och specialpedagoger utgör en viktig roll i skolans arbete men enligt Göransson m.fl. LÄS MER