Sökning: "Linda Högstrand"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Linda Högstrand.

  1. 1. Lärares prioriteringar av matematiska kunskaper och kompetenser i grundsärskolans åk 7-9

    Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

    Författare :Linda Högstrand; Caroline Stjerna; [2021-02-08]
    Nyckelord :Intellektuell Funktionsnedsättning; matematik; grundsärskola;

    Sammanfattning : Det finns ett omfattande forskningsbehov kring elever med intellektuell funktionsnedsättning (IF) och matematik. Internationella forskningsstudier pekar på att det finns brister i matematikundervisningen för elever med IF som leder till att dessa elever enbart får möjlighet att utveckla begränsade delar av matematiken. LÄS MER