Sökning: "Linda Heldmer"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Linda Heldmer.

  1. 1. Effekter av ett förändrat postoperativt omhändertagande av spädbarn med sagittal kraniosynostos efter strip kraniotomi med fjäderteknik

    Magister-uppsats,

    Författare :Linda Heldmer; Lovisa Winlöf; [2021-05-18]
    Nyckelord :Intensivvård; postoperativ vård; intensivvårdssjuksköterska; spädbarn; sagittal kraniosynostos; strip kraniotomi med fjäderteknik;

    Sammanfattning : Background: Infants with sagittal craniosynostosis have a lower risk of experiencing complications following strip craniotomy with spring-assisted surgery compared to other surgical techniques. Pain treatment with intermittent morphine injections has been proven to be as effective as continuous morphine infusion in postoperative care. LÄS MER