Sökning: "Linda Hernström"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Linda Hernström.

  1. 1. “HÄNG MED OSS UT!” En naturbaserad intervention för personer med psykisk ohälsa belyst genom ValMO-modellen

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

    Författare :Camilla Carlsson; Linda Hernström; [2021-05-25]
    Nyckelord :Nature-based intervention; Mental health; Occupational Therapy;

    Sammanfattning : Bakgrund Enligt den arbetsterapeutiska teorimodellen the Value and Meaning of Occupation (ValMO) finns potentiella aktivitetsvärden i allt människor gör. Att i sin vardag utföra olika typer av aktiviteter, som ger ett brett spektra av värden, kan främja livsbalans, god hälsa och meningsfullhet. LÄS MER