Sökning: "Linda Hilmersson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Linda Hilmersson.

  1. 1. Utredningen om sambandet mellan redovisning och beskattning : En studie av inkomna remissvar.

    Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan

    Författare :Linda Hallberg; Marie Hilmersson; [2009]
    Nyckelord :SOU 2008:80; samrob; remissvar; det materiella sambandet mellan redovisning och beskattning;

    Sammanfattning : Sverige har sedan lång tid tillbaka tillämpat ett starkt samband mellan redovisning och beskattning. Den svenska inkomstbeskattningen av företag är konstruerad så, att det resultat som företagen redovisar även ligger till grund för beskattningen. LÄS MER