Sökning: "Linda Jönsson"

Visar resultat 1 - 5 av 37 uppsatser innehållade orden Linda Jönsson.

 1. 1. Laborativ Matematik : Hur och i vilket syfte används laborativ matematik i undervisningen för årskurs 4–6?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Institutionen för matematik och ämnesdidaktik

  Författare :Linda Jönsson; [2022]
  Nyckelord :Analoga material; Digitala material; Konkretiserande arbetssätt; Laborativt arbetssätt; Extrauppgifter;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att ta reda på hur och i vilket syfte lärare använder laborativa material och arbetssätt i sin undervisning. Ett klassrum idag kan bestå av en variation av elever rent kunskapsmässigt. LÄS MER

 2. 2. De första månaderna i hemmet med en nydiagnostiserad katt med diabetes mellitus : djurägarens upplevelser

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Rebecca Fonskov; Linda Jönsson; [2022]
  Nyckelord :Diabetes mellitus; djursjukskötare; djurägarens upplevelser; förbättringsmöjligheter; katt; kommunikation; livsstilsförändringar; omvårdnad; relation;

  Sammanfattning : Katter över hela världen drabbas av diabetes mellitus (DM). En sjukdom som obehandlad ofta resulterar i en utdragen hyperglykemi vilket i sin tur kan leda till ett katabolt tillstånd med en metabol acidos, något som kan vara livshotande. LÄS MER

 3. 3. Läroböckers ämnesinnehåll i förhållande till kursplanerna i Lgr22 : En innehållsanalys av läroböcker för årskurs 4 inom de naturorienterande ämnena

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Institutionen för matematik och ämnesdidaktik

  Författare :Linda Jönsson; [2022]
  Nyckelord :Biologi; fysik; kemi; kursplaner Lgr22 ; läroböcker;

  Sammanfattning : Rapporter, utredningar och forskning visar att läromedel som används i undervisningen i grundskolan idag är förlegade, samtidigt finns inte ekonomi att köpa in nytt. Idag är det inte kvaliteten som avgör valet av läroböcker. LÄS MER

 4. 4. Kniper du rätt så håller du tätt - En enkätstudie om hur välinformerade gravida kvinnor är om förebyggande av urininkontinens samt träningsvanor av bäckenbotten

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Madeleine Pripp; Linda Jönsson; [2021-11-18]
  Nyckelord :Fysioterapi; urininkontinens; urinläckage; bäckenbottenträning; graviditet;

  Sammanfattning : För flertalet gravida kvinnor är urininkontinens/urinläckage ett problem som kan ha stor inverkan på det vardagliga livet. Tidigare studier visar att genom träning av bäckenbottenmuskulaturen är det möjligt att förebygga och minska risken för urininkontinens... LÄS MER

 5. 5. Socionomstudenters förberedelse inför yrkeslivet

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Linda Jönsson; Sandra Gustafsson; [2019]
  Nyckelord :förberedelse; kunskap; learning by doing; Malmö universitet; socionom; socionomutbildning; student;

  Sammanfattning : Detta examensarbete undersöker hur nyexaminerade socionomer upplever att utbildningen förberett dem inför yrkeslivet efter examen från Malmö universitet. I studien undersöks också hur socionomerna resonerar kring utbildningens innehåll samt utformning. LÄS MER