Sökning: "Linda Johansson"

Visar resultat 1 - 5 av 259 uppsatser innehållade orden Linda Johansson.

 1. 1. Vård av substansbruk inom primärvården: Sjuksköterskans roll och ansvar

  Magister-uppsats,

  Författare :Matilda Nylander; Linda Johansson; [2023-06-02]
  Nyckelord :Psykiatrisjuksköterskor; sjuksköterskor; primärvård; substansbruk; substansbrukssyndrom; nursing intervention;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskeprofessionen är mångsidig särskilt inom primärvården som ansvarar för första linjens vård för ett brett panorama av diagnoser som patienter söker för. Patienter med psykisk ohälsa är en allt större grupp bland de sökande och det är därför av stor vikt att det inom primärvården finns specialistsjuksköterskor med psykiatrisk kompetens. LÄS MER

 2. 2. OMVÅRDNAD SOM PÅVERKAR KÄNSLAN AV TRYGGHET PREHOSPITALT - En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Linda Godtman; Emma Johansson; [2023-03-16]
  Nyckelord :Prehospital vård; personcentrerad vård; omvårdnad; trygghet; delaktighet; kommunikation; bemötande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tidigare forskning visar på en multidimensionell aspekt av patienters tillfredsställelse med den prehospitala vården, där en medicinsk behandling av god kvalitet inte ensamt leder till ökad tillfredsställelse. Patienten behöver involveras i sin vård, samt bli bemött på ett värdigt sätt för att bli nöjd med vården. LÄS MER

 3. 3. Studiehandledning på modersmålet : ett stöd till nyanlända och flerspråkiga elevers utveckling, generellt och med fokus på läsning i årskurs 1-6

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Annelie Gustavsson; Linda Johansson Tacacho; [2023]
  Nyckelord :flerspråkighet; förståelse; läsutveckling; nyanlända; studiehandledning på modersmålet;

  Sammanfattning : Sverige är numera ett mångkulturellt land och barn som kommer till landet ska inom en månad efter ankomst påbörja sin skolgång. Denna skolgång innebär att samtidigt som att förvärva nya ämneskunskaper förväntas de också lära sig ett nytt språk och en helt ny skolkultur, vilket är en stor utmaning för såväl elever som för personal i skolan. LÄS MER

 4. 4. Vad har vi lärt oss? : En studie om förskollärares samarbete med vårdnadshavare under och efter Covid-19.

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Linda Telehagen; Lisa Johansson; [2023]
  Nyckelord :Samarbete; kommunikation; pandemi; inskolning; utvecklingssamtal; föräldramöte; sociokulturellt perspektiv; förskollärare; vårdnadshavare; covid-19;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att bidra med kunskap om hur Covid - 19 pandemin skapat nya arbetssätt. Särskilt undersöker vi förskollärares erfarenheter och lärdomar i samarbetetmed vårdnadshavare. LÄS MER

 5. 5. Alienation och meningsfullhet i arbetet : Kan de samexistera?

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Pedagogik och sociologi

  Författare :Yvonne Hardenmark; Linda Johansson; [2023]
  Nyckelord :sociologi; objektiv-subjektiv alienation; arbete; känsla av sammanhang;

  Sammanfattning : Studien har till syfte att undersöka medarbetares upplevelser av meningsfullhet i arbetet på arbetsplatsen. Studien har en kvalitativ ansats med ett induktivt förhållningssätt och har hämtat empirin genom åtta kvalitativa intervjuer. Vidare har studien antagit en tematisk analys för att analysera den insamlade datan. LÄS MER