Sökning: "Linda Junker"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Linda Junker.

  1. 1. Sjuksköterskors triagearbete på akutmottagningen : En litteraturöversikt

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

    Författare :Linda Wallberg; Martin Junker; [2014]
    Nyckelord :triage; work related relationships; work environment; attitude; violence; triage; arbetskollegor; arbetsmiljö; förhållningssätt; våld;

    Sammanfattning : Bakgrund: På akutmottagningen använder sjuksköterskor triageriktlinjer för att bedöma hur akut patienters sjukdomstillstånd är. Triage är en komplex uppgift som kräver kritiskt tänkande och medicinsk kunskap. Sjuksköterskor har en viktig roll i patienters upplevelse av att söka vård på akutmottagningen. LÄS MER