Sökning: "Linda Kåhed"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Linda Kåhed.

  1. 1. Oscar Jacobson : Ett värdefullt företag för slutkund och återförsäljare?

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan

    Författare :Frida Johannesson; Linda Kåhed; [2009]
    Nyckelord :marketing communication; customer value; availability; interactivity; oscar jacobsson;

    Sammanfattning : Oscar Jacobson was founded in 1903 in Sweden, which at the timewas a leading country in the textile industry. During the 1960s morecompetitors arose as the fashion industry grew stronger and theglobalization became a fact. Today there is an abundance of brandsand products in the fashion- and textile industry. LÄS MER