Sökning: "Linda Kokkonen"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Linda Kokkonen.

  1. 1. Förskollärares arbete med barn som har koncentrationssvårigheter

    M1-uppsats, Luleå tekniska universitet/Pedagogik språk och Ämnesdidaktik

    Författare :Linda Kokkonen; [2019]
    Nyckelord :delaktighet; exkludering; förskollärare; inkludering; koncentrationssvårigheter;

    Sammanfattning : Studien undersökte förskollärares beskrivningar av hur de arbetar med barn som har koncentrationssvårigheter och på vilket sätt förskollärare skapar delaktighet för barn i de vardagliga aktiviteterna. För att kunna besvara syfte och frågeställningar användes en kvalitativ metod i form av intervjuer. LÄS MER