Sökning: "Linda Lagerfelt"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Linda Lagerfelt.

  1. 1. Kvinnors upplevda lidande i samband med biverkningar från cytostatikabehandling vid bröstcancer : En litteraturstudie

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

    Författare :Linda Lagerfelt; Julia Leijon; [2019]
    Nyckelord :Kvinnor; upplevelse; lidande; cytostatikabehandling och bröstcancer.;

    Sammanfattning : Abstract   Background: Breast cancer is the most common cancer among women worldwide and the one causing most deaths. One common treatment for breastcancer is chemotheraphy that is provided to cure, ease the course of the disease or reducing the risk of recurrence. LÄS MER