Sökning: "Linda Larsson"

Visar resultat 1 - 5 av 116 uppsatser innehållade orden Linda Larsson.

 1. 1. Design av digitala lärplattformar i en blandad lärmiljö för att skapa en känsla av gemenskap

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi; Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Linda Jivsäter; Carolina Larsson; [2019]
  Nyckelord :gemenskap; LMS; blandad lärmiljö; design;

  Sammanfattning : Allt mer utbildning sker online och det påverkar även studenter som studerar på campus. Campusutbildning använder mer och mer utbildning online via Learning Management System (LMS) vilket skapar en blandad lärmiljö för studenter. LÄS MER

 2. 2. Kan vi bara få jobba? : En kvalitativ studie om anställdas upplevelser av återkommande organisationsförändringar på arbetsplatsen.

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Linda Larsson; [2019]
  Nyckelord :Recurring organizational changes; demands; control; support; employees; Återkommande organisationsförändringar; krav; kontroll; stöd; anställda;

  Sammanfattning : Det nutida samhället kännetecknas av en alltmer ökande förändringstakt där organisationer kontinuerligt behöver göra förändringar för att behålla konkurrenskraften på marknaden, vilket resulterat i att återkommande organisationsförändringar blivit ett vanligt inslag. Studiens syfte är att undersöka hur återkommande organisationsförändringar upplevs ur ett medarbetarperspektiv. LÄS MER

 3. 3. Friluftslivsundervisning på mångkulturella skolor och fritidshem : En kvalitativ undersökning av pedagogers upplevelser kring arbetet med inkludering

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Linda Nilsson; Katarina Larsson; [2019]
  Nyckelord :Fritidshem; friluftsliv; inkludering; språk;

  Sammanfattning : Genom en kvalitativ metod kartlägger studien sju pedagogers upplevelser av hur mångkulturella skolor och fritidshem didaktiskt arbetar med inkludering av elever med migrationsbakgrund sett ur perspektivet friluftsliv på fritidshemmet. Det teoretiska ramverket utgår från det sociokulturella perspektivet och det situerade lärandet. LÄS MER

 4. 4. Fasövergångsmaterial för ökad inomhuskomfort : Reducering av temperaturvariationer och kylbehov med hjälp av fasövergångsmaterial

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Byggteknik; Uppsala universitet/Byggteknik

  Författare :Astrid Haukka; Linda Larsson; [2019]
  Nyckelord :PCM; phase change material; fasövergångsmaterial; latent värmelager; värmelager; kylbehov; värmebehov; Trnsys;

  Sammanfattning : This report aims to study how the indoor climate in a conference room can be improved by the use of phase change material (PCM). The study includes an experiment where 40 kg of salt hydrate based PCM was placed within a conference room located in an office in the city of Uppsala, Sweden. LÄS MER

 5. 5. ”...för det är mitt liv, det är mig det handlar om” : en intervjustudie om delaktighetens betydelse för kroniskt sjuka

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Linda Bergstrand; Annette Nilsson Larsson; [2019]
  Nyckelord :delaktighet; kronisk sjukdom; patienter; tillit; stöd; bli sedd;

  Sammanfattning : När sjukdom drabbar en människa, förändras tillvaron. En av sjuksköterskans uppgifter är att hjälpa och stötta patienten att finna mening i sin nya situation och med andra förutsättningar än tidigare. LÄS MER