Sökning: "Linda Larsson"

Visar resultat 1 - 5 av 119 uppsatser innehållade orden Linda Larsson.

 1. 1. UNDERVISNINGSSTATEGIER SOM FRÄMJAR LÄRANDE FÖR ELEVER I BEHOV AV STÖD En jämförande studie av sex mellanstadielärares strategier i klassrummet i grundskola och grundsärskola

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Linda Larsson; Beatrice Silfver Hellman; Hilda Vindlycke; [2020-01-16]
  Nyckelord :Undervisningsstrategi; grundsärskola; grundskola; nära lärarskap; förutsägbarhet; struktur; tydliggörande; informationstolkning; uppmärksamhet;

  Sammanfattning : Syfte:Syftet med studien är att undersöka och jämföra vilka undervisningsstrategier lärare i grundskola och grundsärskola använder i klassrummet för att främja lärande hos elever i behov av stöd genom att besvara följande syftesfrågor; Vilka undervisningsstrategier använder lärare för att främja lärande hos elever i behov av stöd? Vilka likheter och skillnader i val av undervisningsstrategier kan vi se mellan lärare i grundskola och grundsärskola?Teori:Studien använder socialkognitiv teori, med begreppen self-efficacy och human agency, i kombination med sociokulturell teori, där elever lär i samspel.Metod:Som metod användes ett kvalitativt tillvägagångssätt med observation och gruppintervju. LÄS MER

 2. 2. JOB SHARING – ETT SÄTT ATT FÖRBÄTTRA MAMMORS WORK-LIFE BALANCE? : En studie om högutbildade kvinnors arbetssituation i Tyskland

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Linda Larsson Bax; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Pocahontas och undervisning för hållbar utveckling - en komparativ studie om social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Emilia Blanksvärd; Gabriella Larsson; [2019]
  Nyckelord :Hållbar utveckling; Didaktik; Pocahontas; Virginia Watson; Disney; Komparativ studie; Filmpedagogik; Barnlitteratur; Adaption;

  Sammanfattning : Uppsatsen analyserar Virginia Watsons skrivna verk Indianprinsessan Pocahontas (1925) och Disneys animerade film Pocahontas (1995). Syftet med analysen är att undersöka vilka sociala, ekonomiska och ekologiska hållbarhetsteman som framträder i respektive verk och vilka förändringar som förekommer i adaptionen gällande hållbar utveckling. LÄS MER

 4. 4. Design av digitala lärplattformar i en blandad lärmiljö för att skapa en känsla av gemenskap

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi; Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Linda Jivsäter; Carolina Larsson; [2019]
  Nyckelord :gemenskap; LMS; blandad lärmiljö; design;

  Sammanfattning : Allt mer utbildning sker online och det påverkar även studenter som studerar på campus. Campusutbildning använder mer och mer utbildning online via Learning Management System (LMS) vilket skapar en blandad lärmiljö för studenter. LÄS MER

 5. 5. Kan vi bara få jobba? : En kvalitativ studie om anställdas upplevelser av återkommande organisationsförändringar på arbetsplatsen.

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Linda Larsson; [2019]
  Nyckelord :Recurring organizational changes; demands; control; support; employees; Återkommande organisationsförändringar; krav; kontroll; stöd; anställda;

  Sammanfattning : Det nutida samhället kännetecknas av en alltmer ökande förändringstakt där organisationer kontinuerligt behöver göra förändringar för att behålla konkurrenskraften på marknaden, vilket resulterat i att återkommande organisationsförändringar blivit ett vanligt inslag. Studiens syfte är att undersöka hur återkommande organisationsförändringar upplevs ur ett medarbetarperspektiv. LÄS MER