Sökning: "Linda Makris"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Linda Makris.

  1. 1. Den specialpedagogiska kompetensen – en självklar roll i förskolan men inte i skollag? : En kvalitativ studie om specialpedagogers funktion i arbetet med stödinsatser och en tillgänglig lärmiljö

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

    Författare :Malin Enghag; Linda Makris; [2021]
    Nyckelord :Specialpedagogik; specialpedagogiska perspektiv; inkludering; tillgänglig lärmiljö; stöd; särskilt stöd;

    Sammanfattning : Syftet med följande studie är att bidra med specialpedagogers tolkningar och innebörder av stöd och särskilt stöd samt deras funktion i arbetet med att skapa en tillgänglig lärmiljö. Forskning visar att det föreligger ett utvecklingsbehov inom området specialpedagogik för förskolan. LÄS MER