Sökning: "Linda Mokko"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Linda Mokko.

  1. 1. Lärplattan i förskolan : En kvalitativ studie om IKT i tre svenska förskolor.

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

    Författare :Michaela Pekkarinen Källström; Linda Mokko; [2017]
    Nyckelord :Förskola; Förskollärare; Resursperson; Surfplatta; Lärplattan.;

    Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur förskolepersonal uppfattar och använder IKT-verktyg i tre svenska förskolor. Vi valde semistrukturerade intervjuer som metod och genererade svar från åtta informanter. LÄS MER