Sökning: "Linda Nilsson"

Visar resultat 1 - 5 av 157 uppsatser innehållade orden Linda Nilsson.

 1. 1. Följderna av en kommunalt organiserad fortbildning : En kvalitativ studie om hur en kommunsatsning påverkat pedagogers uppfattningar om användningen av lågaffektivt bemötande.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen; Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Linda Nilsson; Maria Lindholm; [2019]
  Nyckelord :Implementering; problemskapande beteende; lågaffektivt bemötande; förändringsarbete;

  Sammanfattning : Skolor och ibland hela kommuner utbildar ständigt sin personal för att implementera nya förhållningssätt och pedagogiska metoder i verksamheterna. Studiens syfte var att belysa på vilket sätt en kommunal satsning påverkat hur pedagoger uppfattar och använder sig av lågaffektivt bemötande som metod i mötet med elever med problemskapande beteenden. LÄS MER

 2. 2. Friluftslivsundervisning på mångkulturella skolor och fritidshem : En kvalitativ undersökning av pedagogers upplevelser kring arbetet med inkludering

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Linda Nilsson; Katarina Larsson; [2019]
  Nyckelord :Fritidshem; friluftsliv; inkludering; språk;

  Sammanfattning : Genom en kvalitativ metod kartlägger studien sju pedagogers upplevelser av hur mångkulturella skolor och fritidshem didaktiskt arbetar med inkludering av elever med migrationsbakgrund sett ur perspektivet friluftsliv på fritidshemmet. Det teoretiska ramverket utgår från det sociokulturella perspektivet och det situerade lärandet. LÄS MER

 3. 3. ”...för det är mitt liv, det är mig det handlar om” : en intervjustudie om delaktighetens betydelse för kroniskt sjuka

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Linda Bergstrand; Annette Nilsson Larsson; [2019]
  Nyckelord :delaktighet; kronisk sjukdom; patienter; tillit; stöd; bli sedd;

  Sammanfattning : När sjukdom drabbar en människa, förändras tillvaron. En av sjuksköterskans uppgifter är att hjälpa och stötta patienten att finna mening i sin nya situation och med andra förutsättningar än tidigare. LÄS MER

 4. 4. Kan revisorsassistenternas motivationsaspekter matchas med revisionsbyråns arbetssätt? : En kvalitativ studie för att förstå om revisionsbyrån kan påverka den oönskade personalomsättningen

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Linda Nilsson; Sofie Martinsson; [2019]
  Nyckelord :Audit; audit assistant; employee turnover; motivational aspects; match; expectation gap; Revision; revisorsassistent; oönskad personalomsättning; motivationsaspekter; matchning; förväntningsgap;

  Sammanfattning : Personalomsättning är ett omtalat ämne i många organisationer och branscher. En låg nivå av personalomsättning är positivt för organisationen medan en hög nivå leder till stora kostnader. En hög nivå av personalomsättning, oönskad personalomsättning, är ett aktuellt ämne inom revisionsbranschen. LÄS MER

 5. 5. Ett influerat utbildningsval

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Therese Max; Therese Nilsson; [2018]
  Nyckelord :yrkesprogram; genus; utbildningsval; självuppfattning; motstånd;

  Sammanfattning : Arbetsmarknaden är könssegregerad där andelen män och kvinnor skiljer sig inom olika branscher. Även om arbetet för en jämställd arbetsmarknad har utvecklats tenderar killar och tjejer att välja könsstereotypiska program på gymnasiet. LÄS MER