Sökning: "Linda Nilsson"

Visar resultat 1 - 5 av 166 uppsatser innehållade orden Linda Nilsson.

 1. 1. Neuropsykiatriska diagnoser hos vuxna : En studie ur ett livsvärldsperspektiv

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Linda Nilsson; Josephine Lindblad; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This study aims to describe and understand the phenomenon of obtaining an established neuropsychiatric functional variation (NPF) diagnosed in adulthood. The study has been based on a phenomenological starting point and lifeworld approach to further implement KASAM as a theory to clarify the signification of meaning, which is also central in both phenomenology and in the lifeworld perspective. LÄS MER

 2. 2. Fantasi, fantasi, fantasia! : att lära barn naturvetenskap på ett äventyrligt sätt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Rebeca Nilsson; Linda Nilsson; [2021]
  Nyckelord :Äventyrspedagogik; naturvetenskapligt fenomen; förskollärare; utomhuspedagogik; fantasi; kommunikation; didaktiska triangeln;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka hur förskollärare kan använda sig av äventyrspedagogik för att synliggöra ett naturvetenskapligt fenomen. Fokus kommer ligga på förskollärarens kommunikation gentemot barngruppen, samt hur barnen reagerar på och tar emot det naturvetenskapliga fenomenet. Studien utgår från en kvalitativ ansats. LÄS MER

 3. 3. Hur förbättrad handhygien kan reducera antalet vårdrelaterade infektioner : En allmän litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Robin Marks; Linda Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Actions; cross infections; hand hygiene; interventions; Handhygien; interventioner; vårdrelaterade infektioner; åtgärder;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vårdrelaterade infektioner är ett problem inom hälso- och sjukvården som får stora konsekvenser för patienten men även för personal inom hälso- och sjukvården och samhället genom ekonomiska konsekvenser. Syftet: Syftet med den här studien var att undersöka hur handhygien kan förbättras för att reducera antalet vårdrelaterade infektioner. LÄS MER

 4. 4. ”Då menar inte jag att det ska sitta siffror överallt, det är liksom krumelurer för barnen om det inte står för något.” : En kvalitativ intervjustudie om undervisning av taluppfattning i utomhusmiljön

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Amanda Axelsson; Linda Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Matematik; taluppfattning; Gelman och Gallistels fem grundläggande principer; undervisning; förskollärare; förskolan; lärande utomhus;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka vad de deltagande förskollärarna lyfter som väsentligt i undervisning av taluppfattning i förskolans utomhusmiljö. Studien bygger på en kvalitativ ansats med semistrukturerade intervjuer som forskningsverktyg. LÄS MER

 5. 5. “Grunden är alltid relationen med och anknytningen till barnet” - En studie om trygghetens betydelse för flerspråkiga barn

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Linda Svensson; Ida-Maria Nilsson; [2020]
  Nyckelord :andraspråksinlärning; anknytning; flerspråkighet; föräldrasamverkan; modersmål; pedagogers språkliga kompetens; trygghet; Likvärdighet;

  Sammanfattning : I den här studien tar vi reda på hur pedagoger bemöter barn och vårdnadshavare som inte talar eller förstår det språk som talas i förskolan, i detta fall det svenska språket. Vi tittar på hur pedagoger arbetar och förhåller sig till dessa barn och familjer för att skapa trygghet, samt hur de stöttar barnen för att de ska få möjlighet att utveckla såväl sitt modersmål som det svenska språket. LÄS MER