Sökning: "Linda Olofsson"

Visar resultat 1 - 5 av 41 uppsatser innehållade orden Linda Olofsson.

 1. 1. Att skriva fram samtycke - En feministiskt poststrukturalistisk studie av samtycke i Skam karaktärerna Noora och Williams relation

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Genusvetenskapliga institutionen

  Författare :Linda Olofsson; [2021]
  Nyckelord :consent; feminism media analysis; Skam; post-structuralism; gender. samtycke; feministisk medieanalys; poststrukturalism; genus.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Based on a feminist post-structuralist framework, and a media analytical input, this thesis examines how consent is produced, handled and understood in the relationship between the two characters Noora and William from the Norwegian web series Skam. Through a feminist film analysis and the method of close reading, this thesis has been able to construct the analysis based on four sub-questions that follow a relatively chronological order of the material. LÄS MER

 2. 2. Erfarenheter av basala hygienrutiner i primärvården : - en empirisk studie

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Britt-Louice Vince; Linda Olofsson; [2020]
  Nyckelord :Primary care; compliance; hygiene routines; district nurses and health- related infection; Primärvård; följsamhet; basala hygienrutiner; distriktssköterska och vårdrelaterad infektion.;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Basal hygien och vård (SOSFS 2015:10) rekommenderas hur basala hygienrutiner bör efterföljas i hälso- och sjukvården. Brister i hygienrutinerna kan leda till smittspridning med vårdrelaterade infektioner och antibiotikaresistens som följd. LÄS MER

 3. 3. Skrivsvårigheter, skrivundervisning och specialpedagogiska insatser inom skrivning i årskurs 1-6

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Pernilla Johansson; Linda Olofsson; Mikaela Thorén; [2020]
  Nyckelord :Assisterande teknik; bedömning; kartläggning; skrivprocessen; skrivsvårigheter; skrivundervisning; specialpedagogiska insatser; stöttning; tidiga insatser;

  Sammanfattning : Kravet på skrivförmåga har ökat och förändrats successivt under åren, både i skola och samhälle, med en risk för fler elever i skrivsvårigheter. Detta tillsammans med sviktande resultat i olika mätningar har i förlängningen gjort att skrivningen fått mer uppmärksamhet, där även bedömningsmaterial och tidiga insatser initierats. LÄS MER

 4. 4. Skolsköterskors upplevelser av hälsofrämjande arbete med nyanlända elever

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Linda Olofsson; Pia Tallving; [2020]
  Nyckelord :Experiences; health dialogue; health promotion work; newly arrived foreign students; school nurses; Hälsofrämjande arbete; hälsosamtal; nyanlända elever; skolsköterskor; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Antalet nyanlända barn och ungdomar har stadigt ökat i Sverige under åren 2000 till 2015 och har därefter minskat. Även om antalet nyanlända har minskat har de inte haft och har inte tillgång till hälso- och sjukvård i samma utsträckning som svenskfödda barn och ungdomar. LÄS MER

 5. 5. ”Den goda barnboken” - En studie om pedagogers föreställningar om vad en god barnbok är

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Ann-Charlotte Olofsson; Linda Holst; [2020]
  Nyckelord :Förskola; pedagoger; barnlitteratur; diskursanalys; diskursteori;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka diskursen pedagogers föreställningar om vad som är en god barnbok inom förskolans verksamheter. Metoden som använts är en kvalitativ och ostrukturerad intervjuform. Vi väljer att använda oss av en diskursanalytisk ansats både som teori och analysmetod. LÄS MER