Sökning: "Linda Palm"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden Linda Palm.

 1. 1. ”Då får du vara kusin som ska på semester” En studie om inkludering och exkludering mellan barn i den fria leken

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Linda Palm; Erika Bernhoff; [2019]
  Nyckelord :exkludering; fri lek; förskola; inkludering; kamratkultur och strategier;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie är att undersöka hur barn inkluderar och exkluderar varandra i den fria leken på förskolan samt vilka strategier de använder sig av för att göra detta. Vi vill med denna studie synliggöra barns agerande i relation till varandra för att utmana pedagogernas förhållningssätt samt handlande i barns fria lek. LÄS MER

 2. 2. Genus under konstruktion : En kvalitativ intervjustudie om förskollärares tolkningar av begreppen genus, jämställdhet och likabehandling kopplat till styrdokumenten

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen; Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Linda Palm; Linda Gefvert; [2018]
  Nyckelord :Jämställdhet; genus; likabehandling; stereotypa könsroller; traditionella könsmönster; kön; förskola; utbildning; fortbildning; förskoledidaktik; feministisk poststrukturalism; läroplansteori; förskollärare;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka och belysa hur förskollärare beskriver sitt arbete med genus, jämställdhet och likabehandling i förhållande till de olika styrdokumenten. Syftet är också att få ett intryck av hur förskollärarna uppfattar och genomför uppdraget att motverka traditionella könsmönster i verksamheten. LÄS MER

 3. 3. Hur orkar ni? : Copingstrategier hos sjuksköterskan på akutmottagningen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Linda Palm; Anna Stenander; [2018]
  Nyckelord :Emergency nursing; stress; coping; Akutsjukvård; stress; coping;

  Sammanfattning : Sammanfattning   Sjuksköterskor som jobbar på akutmottagningen kan vid tillfällen vara exponerade för stressfulla situationer och oförutsedda händelser. Som en konsekvens av detta är utbrändhet och emotionell trötthet vanligt bland personal inom akutsjukvården. LÄS MER

 4. 4. Kvinnors upplevelse av livskvalité vid endometrios : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Linn Olsson; Linda Palm; [2016]
  Nyckelord :endometriosis; experience; pain; quality of life; women; endometrios; erfarenhet; kvinnor; livskvalité; smärta;

  Sammanfattning :  Bakgrund: Endometrios är en kronisk sjukdom som drabbar upp till 10 procent av alla kvinnor i fertil ålder. Sjukdomen debuterar oftast i 25- till 30- årsåldern, i form av symtom som samlagssmärta, rikliga blödningar, smärtsamma menstruationer och kronisk mag- och bäckensmärta. LÄS MER

 5. 5. Flätad fiktion : Yta, form och illusion.

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Carl Malmsten - furniture studiesTekniska fakulteten

  Författare :Linda Palm; [2015]
  Nyckelord :flätningstekniker;

  Sammanfattning : Flätning och flätningstekniker har använts i alla tider, för olika ändamål och syften. Det har gjorts i olika material beroende på geografiskt läge, förutsättningar och tillgång av naturmaterial. Jag ville undersöka om flätningstekniker kan framhäva en form eller ge illusion av en form. LÄS MER