Sökning: "Linda Persson"

Visar resultat 1 - 5 av 80 uppsatser innehållade orden Linda Persson.

 1. 1. Jag känner mig trygg och har inget att tillföra - Vårdnadshavares perspektiv på samverkan, delaktighet och inflytande i det svenska fritidshemmet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Lovisa Nolin; Linda Persson; [2019]
  Nyckelord :delaktighet; fritidshem; inflytande; kommunikation; samverkan; vårdnadshavare;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att ur vårdnadshavarnas perspektiv undersöka hur samverkan sker mellan hemmet och fritidshemmet, hur vårdnadshavarna upplever sig vara delaktiga samt ha inflytande i den fritidshemspedagogiska verksamheten. Den valda metoden i studien är semistrukturerade, kvalitativa intervjuer. LÄS MER

 2. 2. Vanliga tandproblem hos den brakycefala hunden : En enkätundersökning om hundägares kännedom

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Linda Andersson; Karin Persson; [2019]
  Nyckelord :brakycefal; hund; tandproblem; djuromvårdnad;

  Sammanfattning : Tandproblem är vanligt förekommande bland hundar och brakycefala hundraser har en högre risk att drabbas av parodontala sjukdomar, persisterande mjölktänder, icke-erupterade tänder och tandcystor på grund av sin korta och breda skallform. Tänderna hos brakycefala hundar är tätt placerade och tvingas ofta rotera för att få plats, vilket föranleder att foderrester lätt fastnar mellan tänderna. LÄS MER

 3. 3. Från förskola till förskoleklass : Pedagogers uppfattning om behovet av information vid övergången

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Linda Lundberg; Malin Gustafsson; [2018]
  Nyckelord :Preeschool; Transition; förskoleklass; Övergångar;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka pedagogernas uppfattning av vad viktig information ska innehålla. Vad anser pedagogerna i förskolan är det centrala i informationen som de lämnar och vilka förväntningar har pedagogerna i förskoleklassen kring informationen som de ska få vid övergången. LÄS MER

 4. 4. Faktorer som påverkar medarbetares välbefinnande : en kvalitativ studie inom detaljhandeln

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Avdelningen för folkhälsovetenskap

  Författare :Linda Persson; [2018]
  Nyckelord :health; health promotion; work environment; leadership; well-being; Hälsa; hälsofrämjande; arbetsmiljö; ledarskap; välbefinnande;

  Sammanfattning : Kundkontakten inom detaljhandeln har blivit allt mer psykologiskt och emotionellt krävande. Tidigare har utgånget av ett möte mellan butiksanställd och kund oftast varit vänligt, då båda bemött varandra med respekt. LÄS MER

 5. 5. Ett kommunikativt arbetssätt, bland de yngre barnen/barn i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Linda Pålsson Evander; Karina Persson; [2018]
  Nyckelord :arbetssätt; förskola; kapprum; kommunikation; lärande; språk; utveckling;

  Sammanfattning : Vår studie handlar om vilka metoder pedagogerna använder att kommunicera med barn i verksamheten. Vi utgår från en kvalitativ forskningsmetod och vi har valt att göra observationer på en avdelning som finns på en flerspråkig förskola i Skåne. LÄS MER