Sökning: "Linda Rönnlöv"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Linda Rönnlöv.

  1. 1. Rörelsens betydelse för elevers lärande : Lärares uppfattning och användning av rörelse i undervisningen

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

    Författare :Jonas Stark; Linda Rönnlöv; [2008]
    Nyckelord :Rörelse; fysisk aktivitet; motorik; koncentration; lärande;

    Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare uppfattar rörelsens betydelse för elevers lärande samt hur de använder sig av rörelse i sin undervisning.I studien använde vi oss av en kvalitativ forskningsmetod och vi genomförde tio semistrukturerade intervjuer på två olika skolor. LÄS MER