Sökning: "Linda Ramström"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Linda Ramström.

 1. 1. Normer och värderingar inom vänskap

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Linda Abrahamsson; Linnéa Ramström; [2014]
  Nyckelord :friendship; trust; acceptance; intimacy; vänskap; tillit; acceptans; intimitet;

  Sammanfattning : Vilka normer och värderingar bidrar till en god vänskapsrelation? Ien kvalitativ undersökning intervjuades tre män och tre kvinnormellan 20-30 år. Respondenterna som rekryterades via ettbekvämlighetsurval svarade på 15 frågor om deras syn på vänskap. LÄS MER

 2. 2. Distriktssköterskors erfarenheter av att stödja familjer med ett överviktigt barn till en mer hälsosam livsstil

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, HV; Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, HV

  Författare :Carina Gustavsson Ramström; Linda Hultqvist; [2012]
  Nyckelord :Children; district nurses; healthy lifestyle; obesity; Barn; distriktssköterskor; hälsosam livsstil; övervikt;

  Sammanfattning : Bakgrund: Övervikt är ett internationellt hälsoproblem. Tidiga insatser av barnhälsovården är betydelsefulla och kan förebygga och förhindra framtida komplikationer. Syfte: Syftet var att beskriva distriktssköterskors erfarenheter av att stödja familjer med ett överviktigt barn till en mer hälsosam livsstil. LÄS MER

 3. 3. En undersökning kring barns föreställningar om hur det blir natt

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling; Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

  Författare :Lisa-Stina Mossberg; Linda Ramström; [2010]
  Nyckelord :Astronomi; natt; naturvetenskap; skolbarn; föreställningar; tolkning; intervju; sociokulturellt perspektiv; kategoriseringsmodeller;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa undersökning var att ta reda på hur barn förklarar att det blir natt. En intervjustudie gjordes med 21 skolbarn i år tre. Barnens svar kategoriserades enligt två olika svarsmodeller, tidigare utarbetade av Baxter och Brewer. LÄS MER