Sökning: "Linda Reimers"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Linda Reimers.

  1. 1. Mottagandet av nyanlända elever i skolan : Hur gör lärarna på en skola för att tillgodose nyanlända elevers behov

    M1-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

    Författare :Linda Reimers; [2012]
    Nyckelord :Förberdelseklass;

    Sammanfattning : The purpose of the study is to see how four teachers at a school look at the reception and approaching of newly arrived pupils.How do the interviewed teachers describe the school´s reception of newly arrived pupils? How do teachers in preparatory and regular class see at the selected school's reception and treatment of newly arrived pupils?To get answers to my purpose, I have done an ethnographic study called field study and I am using qualitative interviews, and one passive observation. LÄS MER