Sökning: "Linda Sternö"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Linda Sternö.

  1. 1. Filmpedagogik i en digital era : att sätta barnen och kameran i centrum

    Master-uppsats, Konstfack/IBIS - Institutionen för bild- och slöjdpedagogik

    Författare :Linda Sternö; [2017]
    Nyckelord :Filmpedagogik; Camera obscura; Medie- och informationskunnighet; Filmkunnighet;

    Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka filmpedagogik i en digital era, genom att sätta barnen ochkameran i centrum. Studien placerar sig inom forskningsområdet visuell kultur och är gjordmed hjälp av dubbla perspektiv; det konstnärliga/praktiska och det vetenskapliga/pedagogiska. LÄS MER