Sökning: "Linda Svensk"

Visar resultat 1 - 5 av 129 uppsatser innehållade orden Linda Svensk.

 1. 1. `Let`s tvist again`Om barnets bästa och en förälders rätt till förnyad domstolsprövning i vårdnadsprocesser

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Linda Gradin; [2020-04-14]
  Nyckelord :familjerätt; vårdnadstvist; barnets bästa;

  Sammanfattning : När föräldrar tvistar om vårdnaden om ett barn finns det risk att barnet kommer till skada, bl.a. emotionellt och i sin utveckling. Det är också visat att en rättsprocess om vårdnad, boende och umgänge kan försvåra konflikten mellan föräldrarna. LÄS MER

 2. 2. Att vara patient på svensk akutmottagning – En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Caroline Berglund Riikola; Linda Fors; [2020]
  Nyckelord :Basic needs; care environment; care suffering; emergency department; person centered care; Akutmottagning; grundläggande behov; personcentrerad vård; vårdlidande; vårdmiljö;

  Sammanfattning : Bakgrund: Patientbesöken på svenska akutmottagningar har minskat men väntetider har ökat. Systemet triage används av sjuksköterskor för att prioritera patienter med utifrån deras anamnes och symtom. LÄS MER

 3. 3. Eftervård av bukopererade hästar ur djurägarens perspektiv : genom djurägarintervjuer och granskning av hemgångsråd

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Linda Johansson; Joanna Sjöberg; [2020]
  Nyckelord :bukoperation; hemgångsråd; häst; hästägare; kolik; rehabilitering;

  Sammanfattning : Eftervård av en häst som bukopererats till följd av kolik är en tidskrävande uppgift för djurägaren och den postoperativa perioden innehåller flera komplikationsrisker. Med anledning av detta är det viktigt med ett tydligt hemgångsråd för att minska risken för komplikationer samt för att djurägaren ska känna sig trygg i att ta över det fulla ansvaret för hästen vid hemgång. LÄS MER

 4. 4. Manliga valberedares dolda inflytande över svenska styrelsers jämställdhet : En kvantitativ studie över valberedningars sammansättning, dess struktur och styrelsers jämställdhetsutveckling sedan införandet av svensk kod för bolagsstyrning 

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Linda Nordin; Sanna Persson; [2020]
  Nyckelord :Jämställdhet; valberedning; styrelse; homosocial reproduktion; institutionell teori; resursberoende teori;

  Sammanfattning : Bakgrund: Enligt regeringens jämställdhetsmål uppnår organisationer jämställdhet i styrelser om män respektive kvinnors representation överstiger 40% (Englund, 2019). Begreppet jämställdhet innebär att kvinnor och män ska ges samma förutsättningar avseende rättigheter, skyldigheter och möjligheter (Jämställdhetsmyndigheten, 2019). LÄS MER

 5. 5. Ateistiska åskådningar i  läroplaner och läroböcker : En kritisk diskursanalys av ateistiska åskådningar  i svensk religionsundervisning.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Linda Elfendal; [2019]
  Nyckelord :Läromedel; ateism; åskådning; livsåskådning; religionskunskap; läroplan; läroböcker; kritisk diskursanalys;

  Sammanfattning : Detta är en kritisk diskursanalys där läroplaner från 1965, 1970, 1994 och 2011 samt läromedel som grundas på respektive läroplan studerats med syfte att undersöka hur synen på ateistiska åskådningar har förändrats över tid.  Materialet har analyserats utifrån Norman Faircloughs kritiska diskursteori och min studie har liksom tidigare forskning visat att ateistiska åskådningar blivit mer normaliserat med åren genom att exempelvis humanistiska värden kommit att bli mer självklara idag än i de tidigare läroplanerna och läroböckerna. LÄS MER