Sökning: "Linda Svensk"

Visar resultat 1 - 5 av 123 uppsatser innehållade orden Linda Svensk.

 1. 1. Skolethnos : Inkludering av nyanlända elever i en svensk skola

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärandeLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Linda Schneider; [2019]
  Nyckelord :specialpedagogik; nyanlända; inkludering; etnicitet; intersektionalitet;

  Sammanfattning : Hur ser inkludering ut i svenska skolan idag, det pratas om mångkulturella skolor och ökad andel elever med olika etniciteter i våra skolor men hur ser detta ut ur ett inkluderande perspektiv i skolan? Det finns en hel del lagar, förordningar, normer, värden och kultur som skolorna har att förhålla sig till när det gäller inkludering av nyanlända dock är dessa tolkningsbara och det är inte alltid att praktiken de stämmer överens med teorin. Det är en sak att nyanlända fysiskt är inkluderade i svenska skolan men det betyder inte alltid att de upplever en fullständig och positiv inkludering och detta påverkar sedan i sin tur eleverna studieresultat och deras syn på det svenska samhället. LÄS MER

 2. 2. TJÄNSTEPERSONERS MAKT I KOMMUNALA FÖRVALTNINGAR -En studie om likheter och skillnader av tjänstepersoners makt i en större och en mindre svensk kommun

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Linda Adolphson; Hanna Svensson; [2019]
  Nyckelord :Democracy; municipality; public servants; power; Swedish public administration;

  Sammanfattning : There is a democratic ideal that politicians are the decision- and policymakers while the public servants should serve as their policy executers. However, this ideal could be questioned as the public servants also have the capacity to make decisions that concerns the citizens. LÄS MER

 3. 3. Fantasylitteraturens didaktiska möjligheter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Vivianne Haki Ramcharan; Linda Hauksdottir; [2019]
  Nyckelord :fantasy; identity; literature; reading comprehension; education; fantasylitteratur; idenitet; litteratur; läsförståelse; läslust; undervisning;

  Sammanfattning : Syftet med denna kunskapsöversikt är att undersöka fantasylitteraturens didaktiska möjligheter i klassrummet. Genom att introducera material som fångar elevernas intresse tror vi att man kan öka läsförståelse och engagemang. Till metod har vi i vår kunskapsöversikt systematiskt sammanställt forskning som vi hittat under hösten 2018. LÄS MER

 4. 4. Verksamhetsnära chefers hälsa : Samband mellan hälsa, stressorer och strategier

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Cathrine Nevland; Linda Svensk; [2019]
  Nyckelord :hälsofrämjande strategier; stressorer; hälsa; hållbart ledarskap; verksamhetsnära chefer;

  Sammanfattning : Verksamhetsnära chefer i sjukhusvården har ett viktigt arbete där de ofta fungerar som länk mellan operativ personal och överordnade chefer. Statistiken visar stigande sjukskrivning och hög personalomsättning. LÄS MER

 5. 5. "Jag hade fått nog! Av allt man inte fick göra. Av att känna mig som världens sämsta människa" : - En kvalitativ studie i religionssociologi om svensk nyhetsmedias porträttering av kvinnliga avhoppare från Jehovas vittnen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Religionssociologi

  Författare :Linda Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Jehovah´s witnesses; mediatization; religious defection; news media;

  Sammanfattning : This essay aims to identify and illustrate, in relation to Stig Hjarvards (2013) theory of mediatization, the factors for defection that Swedish news media portray as decisive for women leaving Jehovah´s witnesses. The material consist of six news articles collected from four different news media who all published stories about women which defected from Jehovah´s witnesses. LÄS MER