Sökning: "Linda Therese Johansson"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Linda Therese Johansson.

 1. 1. Kvinnors upplevelse av mötet med hälso- och sjukvårdspersonal i primärvården efter att ha blivit utsatt för våld i nära relation

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Linda Johansson Bäckström; Therese Molander; [2018]
  Nyckelord :Qualitative study; content analysis; abused women; violence in close relationship; health care professionals; commitment; confidence; relationship; relay staff; Kvalitativ studie; innehållsanalys; våldsutsatta kvinnor; våld i nära relation; hälso- och sjukvårdspersonal; engagemang; förtroende; relation; stafettpersonal;

  Sammanfattning : Våld mot kvinnor i nära relation är ett globalt folkhälsoproblem vilket kränker de mänskliga rättigheterna hos den våldsutsatta kvinnan. Det är av stor vikt att hälso- och sjukvårdspersonal inom primärvården upptäcker dessa kvinnor för att tidigt kunna ingripa, omhänderta och stödja dem. LÄS MER

 2. 2. Tiden är avgörande : Kunskapsöverföring i projektbaserade organisationer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan

  Författare :Linda Bengtsson; Lovisa Johansson; Therese Murén; [2014]
  Nyckelord :organisatorisk kunskap; Knowledge transfer; knowledge management; knowledge sharing; project-based organizations; knowledge; organizational knowledge; Kunskapsöverföring; kunskapshantering; kunskapsdelning; projektbaserade organistationer; kunskap;

  Sammanfattning : Idag är det allt fler som arbetar i olika former av tillfälliga organisationer (Lindner & Wald2010; Lundin & Steinthórsson 2003; Schindler & Eppler 2003) och den kunskap samterfarenhet som skapas är en värdefull tillgång. Under 2000-talet har arbetsformen etableratsstarkt och forskningen kring projekt och tillfälliga organisationer har exploderat (Lundin &Söderholm 2013). LÄS MER

 3. 3. Vägen mot empowerment. En litteraturstudie om sjuksköterskans empowermentfrämjande strategier i patientundervisning av personer med diabetes typ 2.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Linda Alexandersson; Therese Johansson; [2010-05-28]
  Nyckelord :Type 2 diabetes; Diabetes Mellitus; non-insulin dependent; empowerment; motivation; attitude; prevention; patient-education; nursing; education.;

  Sammanfattning : Forskning visar att empowerment ger ett ökat holistiskt välbefinnande. Empowermentredskapet i diabetesvården innebär att sjuksköterskan sätter patienten i centrum och hjälper honom att hitta kunskap och egen motivation. LÄS MER

 4. 4. Personalekonomiska nyckeltal i marknadskopplade och budgetkopplade organisationer

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT; Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT

  Författare :Therese Kristoffersson; Linda Bergström; [2008]
  Nyckelord :key ratios; report; human-resource accounting; employee key ratios; market connected organization; budget connected organization; nyckeltal; personalekonomisk redovisning; personalnyckeltal; marknadskopplad organisation; budgetkopplad organisation;

  Sammanfattning : Nyckeltal är alla de relationstal som är intressanta och var och en bestämmer själv vad som är intressant (Catasús et al. 2001). En del nyckeltal är ett måste för organisationerna att redovisa på grund av att de regleras av svensk lag medan andra nyckeltal tas fram på grund av eget intresse. LÄS MER

 5. 5. Vårdpersonalens kunskaper om och attityder till hiv/aids samt hur omvårdnaden påverkasEn systematisk litteraturstudie.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Maria-Therese Johansson; Linda Tallbo; [2004]
  Nyckelord :vårdpersonal; kunskap; attityder; villighet att vårda; påverkan på omvårdnadshandlingar;

  Sammanfattning : Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva vårdpersonalens kunskap och attityder till personer med hiv/aids samt hur omvårdnaden av dessa patienter påverkades.Datainsamlingsmetoden var datoriserad och manuell sökning. LÄS MER