Sökning: "Linda Wahman"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Linda Wahman.

  1. 1. Sjuksköterskors upplevelser av att främja fysiskaktivitet hos barn och ungdomar med övervikt

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

    Författare :Mattias Kaspersson; Linda Wahman; [2015]
    Nyckelord :Barn och ungdomar; fysisk aktivitet; motiverande samtal;

    Sammanfattning : Övervikt hos barn och ungdomar är ett globalt problem i dagens samhälle. Fysisk aktivitet är en av de viktigaste åtgärderna för att kunna förebygga och minska övervikt. Övervikt som drabbar barn och ungdomar kan öka risken att senare i livet drabbas av kroniska sjukdomar och ge ett minskat välbefinnande. LÄS MER