Sökning: "Linda Wennström Täpp"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Linda Wennström Täpp.

  1. 1. Lärares yrkesetiska normer och handlingsberedskap

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Lärarhögskolan i Stockholm; Stockholms universitet/Lärarhögskolan i Stockholm

    Författare :Andreas Nilsson; Linda Wennström Täpp; [2007]
    Nyckelord :Lärare; Yrkesetik; Handlingsberedskap;

    Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa studie är att undersöka vilka etiska normer som finns i lärares resonemang om vardagens problemlösning och konflikthantering. Vidare syftar studien till att undersöka hur lärare resonerar om sin handlingsberedskap och sitt beslutsfattande samt vilka etiska normer de grundar sina beslut på. LÄS MER