Sökning: "Linda Werther"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Linda Werther.

  1. 1. Innan suicid blir den permanenta lösningen på ett tillfälligt problem : – En kvalitativ studie som belyser suicidbedömning vid Barn- och ungdomspsykiatrin

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

    Författare :Linda Werther; Felicia Olofsson Sandin; [2018]
    Nyckelord :suicid; suicidbedömning; ungdom; psykisk ohälsa; risk- och skyddsfaktor;

    Sammanfattning : Utifrån beskrivningar av behandlarens självupplevda erfarenheter i arbetet med suicidriskbedömningar vid Barn- och ungdomspsykiatrin, har tidigare forskning samt teori analyserats för att kunna främja arbetet med suicidala ungdomar. Denna kvalitativa studie baseras på empiriska studier från sjukvårdspersonal inom Barn- och ungdomspsykiatrin. LÄS MER