Sökning: "Linda Winter Vikström"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Linda Winter Vikström.

  1. 1. Omsorgsarbete, arbetstillfredsställelse och känsla av sammanhang : Jämförelser av arbetstidsutformning, kön och utbildning

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi

    Författare :Linda Winter Vikström; [2019]
    Nyckelord :SOC; job-satisfaction; healthcare; COPSOQ2; KASAM; arbetstillfredsställelse; omsorgsarbete; COPSOQ2;

    Sammanfattning : Omsorgsarbete innefattar känslomässigt krävande arbetsuppgifter som kan inverka negativt på hälsan. Stark känsla av sammanhang (Kasam) och hög arbetstillfredsställelse påverkar hälsan positivt, bidrar till produktivitet och personlig utveckling. LÄS MER