Sökning: "Linda rosengren"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Linda rosengren.

 1. 1. Att hamna utanför boxen : Patienters upplevelse av stöd vid substansberoende

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Jennifer Redinge Rosengren; Linda Roos; [2022]
  Nyckelord :substansberoende; upplevelse; stöd; motivation; bemötande; livsvärld; delaktighet; KASAM;

  Sammanfattning : Substansanvändningen av droger påbörjas i allt yngre ålder där en beroendekarriär blir allt vanligare. En försämring kan då ses både på den psykiska och fysiska hälsan. Det psykosociala stödet som kan ges genom ett gott bemötande är av vikt för att stödinsatser ska tas på allvar och ett ökat välbefinnande hos patienten upplevas. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors upplevelser av palliativ vård i livets slutskede : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Camilla Rosengren; Linda Fredriksson Karanouh; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Palliativ vård i livets slutskede är en vård som handlar om att lindra lidande och främja livskvalitet. En god palliativ vård kännetecknas av en helhetssyn på människan och vården utgår från de fyra hörnstenarna multiprofessionellt samarbete, symtomlindring, kommunikation och relation samt stöd till närstående. LÄS MER

 3. 3. Vårdinformatik utifrån ett patientperspektiv : Teknologin som ett komplement inom omvårdnad

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Gabriella Nilsson; Linda Rosengren; [2017]
  Nyckelord :ehealth; experience; nursing informatics; patient; e-hälsa; patient; upplevelse; vårdinformatik;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vårdinformatik bearbetar och för fram informatik med hjälp av teknologi.Vårdinformatiken ska vara ett stöd för att nå åtgärder inom omvårdnad. Med växandepatientgrupper ökar behovet av vårdinformatik inom omvårdnad. Syfte: Belysapatienters upplevelse av vårdinformatik inom omvårdnad. LÄS MER

 4. 4. Revisorsrotationens påverkan på revisionskvaliteten : En studie om införandet av den obligatoriska revisorsrotationen år 2009 och dess effekter

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Marcus Rosengren; Linda Savérus Häggqvist; [2017]
  Nyckelord :Revisorsrotation; revisionskvalitet; revisorns oberoende; abnormal working capital accruals;

  Sammanfattning : Denna studie ämnar undersöka hur införandet av obligatorisk revisorsrotation i Sverige år 2009 påverkade revisionskvaliteten. Tre olika hypoteser, som besvaras med tre olika statistiska tester, konstrueras. Hypoteserna formas efter resultatförväntningar baserade på tidigare forskning inom ämnet och Agentteorin. LÄS MER

 5. 5. Må bra i skolan : Högstadieelevers föreställningar och förslag på förbättringar gällande hälsa i skolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Institutionen för omvårdnad, hälsa och kultur; Högskolan Väst/Institutionen för omvårdnad, hälsa och kultur; Högskolan Väst/Institutionen för omvårdnad, hälsa och kultur

  Författare :Malin Ibeh; Albina Imsirovic; Linda Rosengren; [2009]
  Nyckelord :Hälsa; hälsofrämjande; skolmiljö; KASAM;

  Sammanfattning : SYFTET: Syftet med denna uppsats är att undersöka högstadieelevers föreställningar om hälsa i skolan. Vi kommer att besvara följande frågeformuleringar:Hur upplever elever sin skolmiljö ur ett hälsoperspektiv?Vad är det som gör att eleverna mår bra i skolan/Vad upplever eleverna själva som viktiga hälsobestämmande faktorer?Hur ser nuläget ut och hur skulle ett önskat läge kunna se ut?METOD: I denna undersökning har vi använt oss utav kvalitativ intervjumetod med en fenomenologisk ansats. LÄS MER