Sökning: "Lindhagaskolan mölndal"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Lindhagaskolan mölndal.

  1. 1. Lindhagaskolans psykosociala arbetsmiljö -en kvalitativ studie om lärares ohälsa

    C-uppsats, Göteborgs universitet/Sociologiska institutionen

    Författare :Louise Johansson; Ines Hayek; [2007]
    Nyckelord :ohälsa; lärare; Lindhagaskolan; stress; makt medbe;

    Sammanfattning : Sammanfattning:Syfte och huvudfråga: Arbetets syfte är att se på orsakerna till lärarnas ohälsa påLindhagaskolan, en 6-9 skola i Mölndal, ur ett psykosocialt perspektiv, samt att belysa olikaorganisatoriska åtgärder som kan förbättra situationen för lärarna och därmed skapa enfriskare arbetsplats.Metod och material: Metoden vi har använt oss av i undersökningen ärfokusgruppintervjuer, vilket är en form av kvalitativa gruppintervjuer. LÄS MER