Sökning: "Lindquist Rebecca"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Lindquist Rebecca.

  1. 1. Övergång mellan förskola och förskoleklass för barn i behov av särskilt stöd - en kvalitativ intervjustudie

    Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

    Författare :Diana Jonsson; Lindquist Rebecca; [2020-03-02]
    Nyckelord :förskola; förskoleklass; barn i behov av särskilt stöd; metoder för övergångar;

    Sammanfattning : SyfteDet övergripande syftet med denna studie är att undersöka och belysa frågor kring övergången mellan förskola och förskoleklass, och i synnerhet för barn i behov av särskilt stöd. Av särskild vikt är att diskutera de möjligheter och hinder som pedagoger upplever i samband med övergångarna och hur dessa kan bli effektivare för att optimalt främja barnens fortsatta lärande och utveckling. LÄS MER